Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spółki

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08

Data przeglądu deklaracji: 2020-09-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Status strony: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Niektóre udostępnione dokumenty do pobrania w formacie doc/pdf nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej. Ze względu na ich liczbę i złożoność, podlegają one bieżącej aktualizacji i ich nowe wersje są sukcesywnie udostępniane, lub udostępniane są ich dostępne opisowe wersje.
 2. Niektóre użyte elementy HTML i CSS są przestarzałe lub zawierają nieprawidłowe elementy składni co stanowi potencjalny problem przy korzystaniu z technologii asystujących jak np. czytniki ekranów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Pana Lesława Łozickiego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kargowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest redaktor strony, bkujawa.zgkkargowa@onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3525- 060 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona główna RPO www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kargowej jest usytuowana w budynku parterowym,nie jest dostępna dla osób na wózku inwalidzkim -przed drzwiami wejściowymi znajdują się dwa stopnie . Wejście główne oraz pomieszczenia obsługi klienta są wyraźnie oznakowane. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, w których obsługiwany jest klient, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje

Liczba wyświetleń: 782
Utworzono dnia: 21.09.2020
Dokument wprowadził:
Barbara Kujawa
Dokument wytworzył:
Barbara Kujawa
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Historia publikacji

 • 28.03.2024 13:49, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 28.03.2024 13:47, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 21.09.2020 11:20, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności