Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa

 

Kierownik działu utrzymania ulic i zieleni, specjalista ds zamówień publicznych

Kargowa, 01 marca 2021 r.

 

Prezes Zarządu

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

kierownik działu utrzymania ulic i zieleni,

specjalista do spraw zamówień publicznych

 

Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 4

66-120 Kargowa

I WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 1. Wymagania niezbędne:
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
 • posiada wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku specjalista do spraw zamówień publicznych
 • posiada co najmniej 2 letni staż pracy, w tym 1 rok pracy w zakresie zamówień publicznych
 • posiada znajomość prawa  z zakresie zamówień publicznych
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku (sprawność narządu wzroku, mowy i słuchu)
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią
 • posiada umiejętności obsługi urządzeń biurowych oraz komputera w zakresie pakietu biurowego (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne), umiejętności wykorzystania Internetu
 1. Wymagania dodatkowe
 • umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania
 • umiejętność wywierania wpływu
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność

II ZAKRES ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zakres zadań i odpowiedzialności w zakresie działu utrzymania ulic i zieleni obejmować będzie w szczególności:

 • Nadzorowanie całości spraw związanych z utrzymaniem, pielęgnacją oraz zakładaniem nowych placów zabaw i terenów zielonych.
 • Nadzór nad utrzymywaniem czystość na drogach, ulicach i chodnikach oraz innych miejscach publicznych przekazanych zakładowi.
 • Nadzorowanie bezpośrednio pracy pracowników zieleni i pracowników porządkowych.
 • Sporządzanie i przygotowywanie corocznych projektów umów wraz z załącznikami na prowadzenie spraw zieleni miejskiej i utrzymania czystości.

Zakres zadań i odpowiedzialności w zakresie spraw zamówień publicznych obejmować będzie w szczególności:

 • organizowanie stanowiska pracy, z zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • wybieranie właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego;
 • weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych;
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • przygotowywanie i publikowanie ogłoszeń dotyczących postępowań;
 • rekomendowanie najkorzystniejszej oferty poprzez udział w pracach komisji przetargowych;
 • reprezentowanie zamawiającego w postępowaniach odwoławczych oraz w procedurze kontrolnej udzielonych zamówień;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych;
 • monitorowanie realizacji planów zamówień publicznych;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

III            WARUNKI PRACY

                Miejsce pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O. w Kargowej , ul. Przemysłowa 4, budynek jednokondygnacyjny, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych

                Stanowisko pracy w pomieszczeniu nie dostosowanym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

                Zagrożenia na stanowisku – typowe zagrożenia na stanowisku biurowym, w tym zwykle pozycja siedząca i przy monitorze ( pogorszenie wzroku, obciążenie kręgosłupa)

                Praca na pełny etat, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy

IV           DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD KANDYDATA NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

 1. Curriculum vitae
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. Wypełniony „Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie” zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia informujące o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku

Wzory dokumentów wymienionych w pkt. 6,7,8,9,10 można pobrać ze strony zakładu pod adresem:

https://kargowa.zakladkomunalny.com/bip w dziale „Nabór pracowników” w podrozdziale „Wzory dokumentów”.

Bliższe informacje można uzyskać w ZGK Sp. z o.o. Kargowa pod nr telefonu (0-68) 3526060 w.102

V MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć w zaklejonej kopercie w kasie ZGK Sp. z o.o. Kargowa, ul Przemysłowa 4, 66-120 Kargowa, z dopiskiem „Nabór kandydatów – kierownik działu utrzymania ulic i zieleni, specjalista ds. zamówień publicznych” w terminie do 15 marca 2021 r.

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

VI INFORMACJE DODATKOWE

 1. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany o warunkach pracy i płacy za stanowisku specjalista ds. zamówień publicznych

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie http://kargowa.zakladkomunalny.com/bip/  „Nabór pracowników” w podrozdziale „Wyniki rekrutacji”.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 825
Utworzono dnia: 02.03.2021
Dokument wprowadził:
Barbara Kujawa
Dokument wytworzył:
Bożena Hałas
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Historia publikacji

 • 03.03.2021 14:14, Administrator
  Edycja strony: Kierownik działu utrzymania ulic i zieleni, specjalista ds zamówień publicznych
 • 02.03.2021 11:15, Administrator
  Dodanie strony: Kierownik działu utrzymania ulic i zieleni, specjalista ds zamówień publicznych