Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

O spółce

Zakład jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Kargowa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000397268.

Zakres działalności

 • Produkcja i dostawa wody, eksploatacja ujęć oraz sieci wodociągowych
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, eksploatacja oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej, odbiór ścieków komunalnych
 • utrzymanie czystości dróg i placów
 • utrzymanie zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych
 • utrzymanie i konserwacja boiska sportowego
 • utrzymanie i konserwacja placów zabaw
 • zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych
 • administracja i zarządzanie budynkami stanowiącymi mienie komunalne gminy i wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
 • reprezentowanie własności komunalnej gminy we wspólnotach mieszkaniowych, 
 • administracja wspólnot mieszkaniowych
 • windykacją należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych.

Nasza firma prowadzi aktywną działalność inwestycyjną mającą na celu poprawę warunków życia mieszkańców  i podniesienie jakości świadczonych przez Zakład usług. Szczegółowe informacje dotyczące działalności inwestycyjnej są dostępne w zakładce Projekty.

ZGK bierze czynny udział w życiu kulturalno- społecznym całej gminy i powiatu oraz swoją działalnością wnosi korzystny wkład w rozwój gospodarczy miasta i gminy.

 

 

Rys historyczny

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powstał w 1957 roku na mocy uchwały Rady Narodowej. Na jego siedzibę została wyznaczona część parteru miejscowego ratusza. Na początku zakres działalności zakładu ograniczał się do zarządzania gazownictwem, drobnymi remontami budynków i wywozem nieczystości. W 1962 roku zostało wybudowane pierwsze miejskie ujęcie wody, które zasilało w wodę miejscowy zakład cukierniczy o nazwie „Dąbrówka” i „Gazownię Miejską”. W miarę upływu lat rozbudowywano i poszerzano struktury zakładu. Powstała między innymi łaźnia miejska oraz kąpielisko na rzece Obrzycy. Wybudowano dwa wielorodzinne budynki komunalne, powołano brygady odpowiedzialne za utrzymywanie czystości oraz konserwację zieleni miejskiej, a także utworzono stolarnię. Następna reforma administracyjna nastąpiła w 1975 roku i spowodowała, że zakład stał się oddziałem sulechowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Jednak jak w późniejszym czasie się okazało nie były to dla miasta pozytywne zmiany. W wyniku wielu starań i działań władz z tamtego okresu w 1983 roku doszło do powstania w Kargowej samodzielnego przedsiębiorstwa o podobnej strukturze działania. Znacznej poprawie uległa wówczas sytuacja finansowa. Przedsiębiorstwo dysponowało o wiele większymi środkami finansowymi, uzyskiwanymi w formie dotacji z budżetów- wojewódzkiego i gminnego. W 1991 roku nastąpiła kolejna reorganizacja, w rezultacie której, zakład przekształcił się ponownie w zakład budżetowy. W takiej formie funkcjonował do 2000 roku. Władze miejscowe razem z dyrekcją zakładu zaczęły rozważać ewentualność kolejnego zreformowania zakładu, ale w taki sposób, aby nie obniżać jakości usług, a równocześnie zmniejszyć koszty związane z funkcjonowaniem poszczególnych działalności. Przyjęto rozwiązanie, które polegało na tak zwanej prywatyzacji odcinkowej. Była to dość powszechnie stosowana metoda, która wnosiła wiele dobrego, ponieważ przeprowadzana była bez wcześniejszej likwidacji zakładu. Jedynie likwidacji uległy te sfery działalności, które stanowiły zbytnie obciążenie dla firmy pod względem finansowym, lub też, które powinny były zostać poddane zdrowszej konkurencji rynkowej. W przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prywatyzacji tej poddane zostały takie działalności, jak wywóz nieczystości stałych oraz wywóz nieczystości płynnych. Posiadany majątek zakładu, w postaci pojazdów i sprzętu technicznego, został w wyniku organizowanych przetargów sprzedany. Zakupili go wówczas głównie byli pracownicy, którzy sami rozpoczęli swoją działalność gospodarczą. Oprócz tego likwidacji uległy niewystarczająco doinwestowane działalności pomocnicze, jak między innymi stolarnia i ekipa remontowo- budowlana. W rezultacie przeprowadzanych restrukturyzacji z zakładu odeszło czternaście osób, w tym pięć z administracji. Od tego momentu do chwili obecnej poziom zatrudnienia utrzymuje się na stałym poziomie 25 -27 osób. W roku 2011 została podjęta decyzja o przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę z o. o., której jedynym udziałowcem jest gmina.

 

 

 

       Przekształcenie Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostało ustanowione notarialnie przez podpisanie Aktu Założycielskiego na podstawie artykułów:  6, 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.,  Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) w związku z artykułem 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie paragrafu  6 uchwały numer 0007.56.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej” w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o.  Akt ten przekształca zakład budżetowy „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kargowej” w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a kapitał zakładowy Spółki został pokryty składnikami mienia likwidowanego zakładu budżetowego.

Efektem tej decyzji było przekazanie gminie komunalnych zasobów mieszkaniowych, którymi w dalszym ciągu zarządza Zakład. Grunty będące w trwałym zarządzie zakładu w momencie przekształcenia zostały przekazane w wieczyste użytkowanie. Spółka przejęła wszelkie prawa i obowiązki likwidowanego zakładu. Została powołana Rada Nadzorcza oraz utworzono Zarząd. W takiej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny